รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ-สกุล มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน
1 รศ.ดร.สุภาภรณ์ สุวรรณรังษี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2 นายเริงวุฒิ ชูเมือง มหาวิทยาลัยทักษิณ
3 นางสาวเทพธิดา สัมมา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4 ผศ.ดร.วุทิวัชฒ์ จิตจักร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5 ดร.กฤษณะ โชติรัตนกมล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6 นายอภินันท์ สิริรัตนจิตต์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
7 Dr. sanit srichookiat Thaksin University
8 Mr. Nattawut Jittra Chalermkarnchana University
9 นายวิภาส ตันเจริญ มหาวิทยาลัยศิลปากร
10 นายภานุมาศ จันทะนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
11 Miss Siriporn Petmanee Thaksin University
12 นางสาวพรรษา แสนวัง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
13 Mr. Anukoon Sriwan Thaksin University
14 ผศ.ดร.ศุภชัย นิติพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
15 นางสาวพรรณพัชร วีระธรรมโม โรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณ สงขลา
16 นางสาวพรรษา แสนวัง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
17 นายภาณุพงศ์ นุ้ยผุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
18 นางสาวพรพยุง คงสุวรรณ ศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา
19 นายชญานิน บัวมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
20 รศ.ดร.โสมศิริ เดชารัตน์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
21 นายพศุตม์ ห้วยลึก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
22 นายศุภคม คล้ายโตนด คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
23 นางสาวภูริชญา เลิศลักขณาวัฒน์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
24 นางสาวธันย์ชนก เอื้ออาจิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
25 นายพิเชษฐ์ ประภาวิลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
26 Mr. Sirajo Salisu Jibia Chiang Mai University
27 นายยงกฤต สายเนตร มหาวิทยาลัยทักษิณ
28 นางสาวเพชรัตน์ พลพิชัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
29 นายวรเวทย์พิสิษ ยศศิริ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
30 นางสาวสุธิดา บุญทอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
31 นางสาววราภรณ์ ห่าหอ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
32 นางสาวสุริยาณี ตาแกะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
33 นางสาวพนิตตา บุญศรีรัตน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
34 นายธวัชชัย ซ้ายศรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
35 รศ.พลากร พรหมเมศร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
36 นางสาวณัฐวดี เทพจันทร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
37 นางสาวพรศิริ วุฒิกานนท์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
38 ผศ.สุนันท์ มนต์แก้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
39 นายณัฐวุฒิ จันทร์เหล็ก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
40 นางวิชยาพร ทองเพชร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
41 นางสาวปฏิมาภรณ์ จินจาคาม กลุ่มวิจัยปฐพีวิทยา กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร
42 ดร.ธีรวัฒน์ รังกุพันธุ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
43 นางสาวกนกพิชญ์ วังสุวรรณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
44 นางสาวพัชนี เพ็ชร์รัตน์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
45 Mr. Thatphong Pornvoranant Chiangmai University
46 นางสาวอาจารย์สุภาพร ฉิมหนู มหาวิทยาลัย
47 นางสาวจิรัชญาวรรณ รัตนพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
48 นางสาวละออง รัณระณา เกษตรศาสตร์
49 Dr. Ketwadee Madden Songkhla Rajabhat University
50 Miss Wankuson Chanasit Thaksin University
51 ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ตวงสุวรรณ มหาวิทยาลัยศิลปากร
52 รศ.บุษบา หินเธาว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
53 นางสาวตัสนีม มะลี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
54 นางสาวเกศศิรินทร์ แสงมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
55 นางสาวดรุณี ขาวผ่อง มหาวิทยาลัยทักษิณ
56 นางสาวทิพวรรณ แก้วหนู กรมวิชาการเกษตร
57 ดร.ธวัชชัย แพชมัด มหาวิทยาลัยศิลปากร
58 นายพงศธร กันทวงค์ อุบลราชธานี
59 ผศ.ดร.ชมภูนุช กลิ่นวงษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
60 นางสาวรุจิราภรณ์ คำหลง มหาวิทยาลัยมหิดล
61 นายเฉลิมพงษ์ พิมพ์เทพ โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร
62 นายประวิณ บุญธง มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
63 นางสาวนรีกานต์ เหมแก้ว มหาวิทยาลัยทักษิณ
64 ดร.พรศิษย์ ไชยะ วลัยลักษณ์
65 รศ.ดร.มณฑล เลิศคณาวนิชกุล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
66 นายสัมฤทธิ์ ชิณวงษ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5
67 นางสาวธันยพร สุวรรณทรัพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี​ราช​มงคล​ศรี​วิชัย​
68 นางสาวเขมจิรา อยู่เจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
69 ผศ.ดร.จอมขวัญ สุทธินนท์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
70 นางสาวเบญจมาศ พลสิงห์ สงขลานครินทร์
71 นางสาวปิยะมาศ คำเหมา เกษตรศาสตร์
72 นางสาวฟิรดาวน์ ดาโต๊ะ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
73 นางสาวอรัญญา ยอดศรี มหาวิทยาลัยทักษิณ
74 Asst.Prof.Dr. Prajak Chertchom Thaksin University
75 นายธนภัทร อภิชนานนท์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
76 นายวุฒิชัย สุดเดช มหาวิทยาลัยทักษิณ
77 นางสาวภรณ์ทิพย์ ชูอ่อน มหาวิทยาลัยทักษิณ
78 นางสาวปริศนา ชำนิธุระการ มหาวิทยาลัยทักษิณ
79 นางสาวสกาวรัตน์ จงพัฒนากร ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
80 นางสาวมณฑิตา ขำวิเศษ มหาวิทยาลัยทักษิณ
81 นางสาวเบญจพร เซ่งเอียง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
82 นายสุธีร์ อินทร์รักษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
83 นายกิตติ แสนบุญเลิง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
84 นายกิตติ แสนบุญเลิง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
85 นางสาวอามีน่า เปาะแม ทักษิณ
86 Dr. Aumpika Amloy Chiang Mai University
87 นางสาวกัญญณัชช์ เลียดรักษ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
88 Assoc.Prof. Muenjit Jitsoonthornchaikul Panyapiwat Institute of Management
89 นางสาวดนยา บัวจำรัส มหาวิทยาลัย
90 นางสาวกชญา บุญูชูมณี มหาวิทยาลัยทักษิณสงขลา
91 นางสาวสิริวิมล แก้วทัศน์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
92 Miss Siriporn Petmanee Thaksin University
93 นางสาวอัญชลี มาสะอาด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
94 นางสาวณัฎฐณิชา วรรณมณี วิทยาลัยชุมชนสงขลา
95 นายอนุวัฒน์ อภิมุขมงคล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
96 ดร.ไพจิตร กชกรจารุพงศ์ สงขลานครินทร์
97 Dr. sanit srichookiat Thaksin University
98 ผศ.ดร.ประสงค์ เกษราธิคุณ มหาวิทยาลัยทักษิณ
99 ดร.ต่อศักดิ์ เกษมสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
100 นายนันทพงศ์ เสนเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
101 Miss อมราวดี วงศ์เทพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
102 รศ.ดร.ปราโมทย์ พรสุริยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
103 นางสุวลี จิตนวล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
104 นางสาวสายฝน ไฝเส้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
105 Assoc.Prof.Dr. Associate Professor Ts. Dr. Mohamad Ghozali Hassan CMILT UUM College of Business
106 นางศศินันท์ คิรินทร์รัตนะ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
107 Mrs. Sasinan Kirinrattana King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
108 นางสาวอารีตา อาดำ มหาวิทยาลัยทักษิณ
109 นางสาวยัสมิน ชุมรักษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ฝ่ายมัธยมศึกษา)
110 ดร.อัคนี ผิวหอม ทักษิณ
111 Dr. Rungsiri Padungrat Princess of Naradhiwas University
112 นายอับดุลฮาฟีซ มะแซดือกาปง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
113 นางแก้วใจ มาลีลัย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
114 นางสาวภทรมน ชมชื่น สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
115 นางสาวจินตา ประกอบ โรงเรียน ปรินส์รอยแยลล์วิทยาล้ย
116 ดร.ฟูไดละห์ ดือมอง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
117 นางสาวนูรัญด้า หลีหนุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
118 นางสาวอาณา หมัดอัด มหาวิทยาลัยทักษิณ
119 นายแสงเชาว์ ทองสีนุช มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
120 นางสาวปิยะนันท์ วิวัฒน์วิทยา กรมวิชาการเกษตร
121 ดร.สุวดี ประดับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
122 นายณัฐพงศ์ ศรีสมบัติ กลุ่มวิจัยปฐพีวิทยา กองพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร
123 นางสาวพรรษมล จันทศรี มหาวิทยาลัยทักษิณ
124 ดร.อนุรักษ์ อุดมเวช มหาวิทยาลัยทักษิณ
125 นางสาวฌญาณิน เขมะพันธุ์มนัส โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
126 นางสาวจารีพร เพชรชิต เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
127 นายอัทธายุ หยูทอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
128 ดร.ศิริรัตน์ รักกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
129 นางสาววิภาดา ชูช่วย มหาวิทยาลัยทักษิณ
130 นางสาวศิริรัตน์ รักกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
131 นางสาวภัทรภร พันธุ์ไชย โรงเรียน ปรินส์รอยแยลล์วิทยาล้ย
132 นายธนาวัฒน์ รักกมล มหาวิทยาลัยทักษิณ
133 นางสาวกิตจเมธ แจ้งศิริกุล กรมวิชาการเกษตร
134 ผศ.ศิริพร จันทรคีรี มหาวิทยาลัยทักษิณ
135 ผศ.สุห์ดี นิเซ็ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
136 นางสาวนส.สกุลกานต์ มติธรรม มหาวิทยาลัย
137 นายธงชัย แซ่เจี่ย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
138 รศ.ดร.ประภาพร บุญมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
139 ผศ.สุวิทย์ เพชรห้วยลึก มหาวิทยาลัยทักษิณ
140 นายอรงกร หนูเลื่อน ทักษิณ
141 รศ.ดร.สรพงค์ เบญจศรี ทักษิณ
142 นางสาวขวัญสุดา คงทอง สงขลานครินทร์
143 ผศ.สุรศักดิ์ ชูทอง เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
144 Miss Jiranan Piromrit Kasetsart university
145 นายธีรวงศ์ เหล่าสุวรรณ มหาสารคาม
146 นายภราดร โอดภิบาล มหาวิทยาลัยทักษิณ
147 ผศ.ดร.ธิติมา ณ สงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ
148 นางสาววันเพ็ญ ทองสุข มหาวิทยาลัยทักษิณ
149 นายวีรยุทธ ธรรมประดิษฐ์ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง
150 นางสาวสมิตานัน แก้วดำ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง
151 นางสาวขวัญนภา รักซ้อน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
152 นางสาวณภัทร จินดาเพ็ชร์ โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์
153 นางสาวอามีน่า เปาะแม มหาวิทักษิณทยาลัย
154 นางสาวรุสมีนี มาลา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
155 นางสาวนูรูลอิลมีย์ มะเด็ง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
156 นางสาวนุรมี สมัยอุดม มมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
157 Dr. Yogeeswari Subramaniam Universiti Teknologi Malaysia
158 ดร.พิไลพร นุ่นมา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
159 ผศ.ดร.มณี ศรีชะนันท์ เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
160 นายรักวงศ์ เฉลียวเกรียงไกร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
161 นายชัยกฤต เงารังษี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
162 ผศ.ดร.ปรียา หวังสมนึก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
163 นายจิระพงศ์ ทองคำ มหาวิทยาลัยทักษิณ
164 ผศ.เยาวลักษณ์ คงธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
165 ผศ.สุดา เธียรมนตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ
166 นายภาคี หงษ์น้อย มหาวิทยาลัยทักษิณ
167 นายณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
168 Mr. CHAIYAKRIT NGUARUNGSEE Prince of songkhla university
169 Asst.Prof.Dr. Numfon Senangkanikorn Rajamangala University of Technology Rattanakosin
170 ดร.สุภาพร เมฆสวี มหาวิทยาลัยทักษิณ
171 Miss Kotchaponpan Pongtongmuang Princess of Naradhiwas University
172 รศ.บุษบา หินเธาว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
173 ดร.สุปานดี มณีโลกย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
174 นายเกียรติศักดิ์ ธนสารบริสุทธิ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
175 Dr. Farida Sasha Hatyai University
176 ผศ.ดร.นันทิยา พนมจันทร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
177 Mrs. HAIDA SUDINPREEDA Pricess of Naradhiwas University
178 Mr. Afif Salaeh Pricess of Naradhiwas University
179 นางสาวอนุธิดา สุวรรณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
180 นายนิสสรณ์ บำเพ็ญ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
181 Dr. surachet sangkhapan Princess of Naradhiwas University
182 Mr. Khomsan Hlonglaloeng Prince of Songkla university
183 รศ.สุรศักดิ์ บุญอาจ อุบลราชธานี
184 Miss Lyu Xiaoyu Tomsk State University
185 Miss Veronika Kozenko TSU
186 Miss Roihan Saaree Princess of Naradhiwas University
187 Mr. YUXUAN XIE tomsk state university
188 Mr. Changyi Zhao Tomsk State University
189 Miss XiaoYe Ma TSU
190 Miss haoyu Hui Tomsk state university
191 Miss Fang Sun TSU
192 Dr. Muhammad Imran Universiti Utara Malaysia, Malaysia
193 Dr. พรทิพย์ มานพคำ นราธิวาสราชนครินทร์
194 นางสุภาภรณ์ สาชาติ มหาวิทยาลัย
195 Mr. Edward Nicholas Syiah Kuala University
196 Assoc.Prof.Dr. Chor Foon Tang Universiti Sains Malaysia
197 นางณิชากร ขำนุรักษ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
198 นางชุติมา หวังเบ็ญหมัด มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
199 Dr. Taufiq Carnegie Dawood Syiah Kuala University
200 Asst.Prof. Nur Aidar Universitas Syiah Kuala
201 Mr. Suksun Promboonruang Kalasin University
202 Mrs. Aliya Syahira Syiah kuala university
203 Dr. Bee Wah Tan Universiti Utara Malaysia
204 Dr. Shiqi Zhou TSU
205 Miss Putri Sara Amalia Syiah Kuala University
206 Miss cut nada adeliana Syiah Kuala University
207 Mrs. Annisa Aulia Zahra Harahap Syiah Kuala
208 Miss Salsa Zahra Nafisa Syiah Kuala University
209 Mrs. Dila Rahmawati Universitas Syiah Kuala
210 Miss Cut Meisya Salsabila Universitas
211 Miss Yasmin Afifi Syiah Kuala University
212 Mr. Ridho Alfitrah Universitas Syiah Kuala
213 Mr. Teuku Hanief Rayyan Abira Universitas Syiah Kuala
214 Mr. Defan Arifa Syiah Kuala University
215 Miss Syarifah Nawwar Nasywa University of Syiah Kuala
216 Mr. Ahmad Al Farid Syiah Kuala
217 Mrs. Masyitha Masyitha Syiah Kuala university
218 Mrs. Nyak Putroe Humairah Universitas Syiah Kuala
219 Asst.Prof.Dr. NUMFON SENANGKANIKORN Rajamangala University of Technology Rattanakosin
220 Mr. Silmee Datoh Syiah Kuala University
221 Mr. Dwiva Putra Bhuana Paksa Universitas Syiah Kuala
222 Mr. Muhammad Miftah Universitas Syiah kuala
223 Mr. Muhammad Ghiffari Muharam Universitas Syiah Kuala
224 Miss Syammaniah Zahra University of Syiah Kuala
225 Miss Miftahul Jannah Universitas Syiah Kuala
226 Assoc.Prof.Dr. Aliasuddin Aliasuddin Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Indonesia
227 Dr. Halimatussakdiah Halimatussakdiah Syiah Kuala University
228 ผศ.ดร.เกสินี หมื่นไธสง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
229 ผศ.ดร.เนตรดาว เถาถวิล อุบลราชธานี
230 Miss sarah shafura saragih Syiah Kuala University
231 Miss Elfa Zahra Syiah Kuala university
232 Miss Ismah Arifa Syiah Kuala University
233 Miss Cut Sri Dea Sinta Syiah Kuala University
234 Miss Cut Debi Risqa Aprilianti Syiah Kuala University
235 Miss Cut Debi Risqa Aprilianti Syiah Kuala University
236 Miss Inez Shilvy Syiah Kuala University
237 Miss Malika Humaira SYIAH KUALA UNIVERSITY
238 Miss Nyak Shafika Ray Syiah Kuala University
239 ผศ.วรรณกร พลพิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
240 Mrs. TAIWO BOLANLE BUSARI Kasem Bundit University