• 20 พฤศจิกายน 2566 - 31 มกราคม 2567

  เปิดรับผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอภาคบรรยาย/ภาคโปสเตอร์ ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ conference2024.tsu.ac.th โดยมีรูปแบบการตีพิมพ์ผลงาน จำนวน 3 ช่องทาง ดังนี้

  • ช่องทางที่ 1 ตีพิมพ์เฉพาะบทคัดย่อ Abstract Book
  • ช่องทางที่ 2 ตีพิมพ์เรื่องเต็มในเอกสารสืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการ (Proceedings)
  • ช่องทางที่ 3 ตีพิมพ์วารสารวิชาการ ผ่านระบบ ThaiJo

 • ภายใน 29 กุมภาพันธ์ 2567 12 มีนาคม 2567

  แจ้งผลการพิจารณา

  • ช่องทางที่ 1 และ 2 ผ่านเว็บไซต์ http://conference2024.tsu.ac.th
  • ช่องทางที่ 3 ผ่านระบบ ThaiJo

 • ภายใน 12 มีนาคม 2567

  ผู้นำเสนอผลงานปรับแก้บทความ พร้อมส่งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนอัตราพิเศษ

 • ภายใน 10 พฤษภาคม 2567

  หมดเขตการลงทะเบียนผ่านระบบการประชุมฯ ของผู้เข้าร่วมประชุมไม่นำเสนอผลงาน

 • 17 พฤษภาคม 2567

  เผยแพร่ผลงานช่องทางที่ 2 ตีพิมพ์ใน Proceedings ผ่านบนเว็บไซต์

 • 23-25 พฤษภาคม 2567

  จัดประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์