ช่องทางการส่งวารสารตีพิมพ์

ผู้นำเสนอผลงานลงทะเบียน ผ่านระบบออนไลน์ พร้อมเลือกช่องทางการตีพิมพ์ได้ 3 ช่องทาง

 • ช่องทางที่ 1 ตีพิมพ์บทคัดย่อ ในเล่มเอกสารรวมบทคัดย่อ (Abstract Book) ผู้นำเสนอส่งบทคัดย่อ โดยผลงานที่ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ จะต้องปรับปรุงแก้ไขบทคัดย่อให้ถูกต้องตามรูปแบบข้อกำหนดอย่างเคร่งครัดหากไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องจะส่งคืนผู้นำเสนอแก้ไขก่อนการตีพิมพ์ต่อไป เพื่อนำเสนอภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์
 • ช่องทางที่ 2 ตีพิมพ์บทความวิจัยเรื่องเต็มในรายงานการประชุมวิชาการ (Proceeding) ผู้นำเสนอผลงานจะต้องบทความวิจัยเรื่องเต็ม (Manuscript) โดยผลงานที่ผ่านพิจารณาให้นำเสนอจะได้รับการตีพิมพ์ ทั้งนี้ บทความวิจัยเรื่องเต็ม (Manuscript) เป็นผลงานที่ผ่านการประเมินคุณภาพบทความวิจัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ ตีพิมพ์ในรายงานการประชุมวิชาการ (Proceeding) โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ http://conference2023.tsu.ac.th และ Web site สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • ช่องทางที่ 3 ตีพิมพ์บทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ในวารสาร โดยผลงานที่นำเสนอจะต้องผ่านพิจารณาที่ผ่านการประเมินคุณภาพบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ ตีพิมพ์ในวารสารของมหาวิทยาลัยทักษิณ ดังนี้
  ชื่อวารสาร สาขา ฐานข้อมูล Link วารสาร จำนวนบทความ ปีที่/ฉบับที่ ติดต่อ เบอร์โทร
  1. ASEAN Journal of Scientific and Technological Reports (AJSTR) agricultural and biological sciences, engineering and technology, computer science, and other related science and technology accepted for Scopus ACI TCI 1 ลิงค์วารสาร 10 - ปีที่ 27 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม - สิงหาคม 2567) กัญญณัชช์ เลียดรักษ์ 074 609600 ต่อ 7242
  10 - ปีที่ 27 ฉบับที่ 6 (พฤศจิกายน - ธันวาคม 2567)
  2. วารสารปาริชาต ด้านศิลปะและมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการและการเงิน ACI TCI 1 ลิงค์วารสาร 10 - ปีที่ 37 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2567) กัญญณัชช์ เลียดรักษ์ 074 609600 ต่อ 7242
  10 - ปีที่ 37 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2567)
  3. วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย แพทยศาสตร์ (Medicine) พยาบาลศาสตร์ (Nursing) สาธารณสุขศาสตร์ (Health professions) ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ TCI 1 ลิงค์วารสาร 6 - ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2567) กัญญณัชช์ เลียดรักษ์ 074 609600 ต่อ 7242
  6 - ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2568)
  4. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ แพทยศาสตร์ (Medicine) พยาบาลศาสตร์ (Nursing) สาธารณสุขศาสตร์ (Health professions) ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ TCI 2 ลิงค์วารสาร 5 - ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2567) คุณเจี๊ยบ 081 5400879
  5. วารสารอินทนิลทักษิณสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ TCI 2 ลิงค์วารสาร 4 - ปีที่ 19 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2567) คุณจิตตานัท์ ทองสุริวงศ์
  คุณสุมาลี ทองดี
  0958156224
  0653492958
  6. วารสารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้แก่ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี สังคมวิทยา มานุษยวิทยา จิตวิทยา ศาสนา ปรัชญา กฎหมาย รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศิลปะการแสดง ทัศนศิลป์ ภาษาศาสตร์และวรรณคดี บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ การศึกษา และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง TCI 2 ลิงค์วารสาร 5 - ปีที่ 14 (กรกฎาคม 2568) คุณธมลวรรณ 081 7980979
  7. วารสารเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร ด้านวิทยาศาสตร์เกษตรและชีวภาพ (Agricultural and Biological Sciences) วารสารใหม่ ลิงค์วารสาร 8 - ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (มิถุนายน - ธันวาคม 2567) คุณรานี 081 5407304
  8. วารสารบัณฑิตวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งครอบคลุมศาสตร์ทางเกษตรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Agricultural and Biological Science) เคมี (Chemistry) ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ (Physics and Astronomy) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) หรือสหสาขาวิชา (Multidisciplinary) ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วารสารใหม่ ลิงค์วารสาร 10 - ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2567) คุณนาย 083 5360199
  9. วารสารวิจัย และนวัตกรรมทางสาธารณสุข ด้านสาธารณสุขศาสตร์ วารสารใหม่ ลิงค์วารสาร 7 - ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2567)
  7 - ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2567)
  7 - ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2568)
  10. วารสารสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย สาขารัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ การบริหารกิจการสาธารณะ รัฐศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง วารสารใหม่ ลิงค์วารสาร 7 - ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2567)